Week9สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ตัวเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
- การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
- การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกาและกระดาษครึ่ง A4) โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตัวเรามีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลงในกระดาษที่ได้รับ
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่เขียนร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้และกล่าวคำขอบคุณดินที่มีคุณค่าต่อตัวเราและทุกสรรพสิ่ง
อังคาร
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : แปลงร่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  อย่างมีสติ  พร้อมรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ท่าจีบ/แอว (10 ครั้ง)
- ปากกา
- กระดาษ
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- สร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตามจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกา 1 ด้ามและกระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ชื่อภาษาอังกฤษของนักเรียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไร”
- นักเรียนบอกครูทีละคนแล้วเขียนลงในกระดาษของตัวเองมุมบนด้านขวามือ
- ครูให้นักเรียนแปลงร่างตัวอักษรที่เขียนไว้ตามจินตนาการแล้วนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ศิลปะกับนิ้วมือ
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- สีน้ำ
- กระดาษชาร์ต
- ผ้าเช็ดมือ
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นคุณค่าในงานศิลปะ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเตรียมสีน้ำ ผ้าเช็ด และกระดาษชาร์ตวางไว้กลางห้อง แล้วแนะนำอุปกรณ์ด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร /ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูเลือกนักเรียนออกมาทีละสองคนโดยใช้มือและนิ้วสร้างงานศิลปะลงบนกระดาษชาร์ต
- ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่องานศิลปะที่สร้างขึ้น
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศุกร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : สิ่งที่ประทับใจใน Q.2
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- กระดาษ A4
- ปากกา

- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละ
1 แผ่นพร้อมปากกา 1 ด้าม
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนประทับใจเรื่องราวใดบ้างใน
Q.2 นี้”
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ประทับใจลงบนกระดาษ
A4 ตามความรู้สึกของตนเอง
- ครูและนักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจที่สุด 1 ข้อร่วมกันทีละคน เพื่อนๆรับฟังอย่างตั้งใจ
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


ชื่อกิจกรรม : สายใยแห่งรัก
ขั้นเตรียม
กลับมามีสติอยู่กับตนเอง จดจ่อกับสิ่งที่ทำด้วยการกำแบ


 ขั้นกิจกรรม
- ครูสร้างแรงด้วยการขอแรงทุกคนสร้างตงที่สวยงามเพื่อใช้ในงานสรุปองค์ความรู้
- ส่งรับอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างชิ้นส่วนของตงด้วยความตั้งใจ
- นำชิ้นส่วนที่เสร้จเรียบร้อยมาต่อกันเพื่อสร้างตงสองสาย
- แลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน ขั้นจบ
ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น