Week3


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
3
จันทร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมใบไม้แห้ง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (นับเลขประกอบนิ้วมือ ซาลาเปากับถาด) นับท่าละ 10ครั้ง
-เรื่องเล่าเด็ชายใบไม้แห้ง
-ใบไม้แห้ง
-กาว
-กระดาษ ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครุนำเศษใบไม้แห้งที่มีรอยหนอนกัดเป็นรูๆมาให้นักเรียนดู และเล่าว่าใบไม้ใบนี้มีประโยชน์มากมายแต่หลายคนกลับมองข้าม มองไม่เห็นประโยชน์ของเศษใบไม้เหล่านี้เลยใบไม้เหล่านี้ต่างเสียใจแต่มีอยู่วันหนึ่งมีเด็กน้อยผู้หนึ่งได้หยิบใบไม้ใบนี้ขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าข้าจะนำเจ้าไปสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่าและมีความหมายให้กับมนุษย์ได้เห็นคุณค่าของเจ้า
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นเด็กน้อยผู้นี้ นักเรียนจะนำเศษใบไม้เหล่านี้ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นอะไรที่จะเป็นผลงานที่ให้คนได้ชื่นชม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 ,กระดาษ เศษใบไม้แห้ง กาว) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนเป่าเป็นภาพต่างตามจินตนาการให้สวยงาม
-นักเรียนลงมือทำชิ้นงานอย่างสร้าง
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมนาฬิกาบอกเรื่องราว
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10ครั้ง
- กระดาษ
-ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของครูที่สัมพันธ์กับเวลา
-ครูตั้งคำถามนักเรียนชอบช่วงเวลาใดมากที่สุด เวลานั้นนักเรียนทำกิจกรรมอะไร
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาและกำหนดเวลาที่ตนเองชอบ เพราะเหตุใด
-ครูเริ่มนับเวลาถอยหลัง(๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

พุธ
ขั้นเตรียม : การมีสติ มีสมาธิและรู้ตัว
กิจกรรม
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (สุนัขจิ้งจอกกับกอหญ้า ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล) นับท่าละ 10ครั้ง
-ภาพงานศิลปะจากปลายปากกา
-กระดาษ
-ปากกาหมึกดำ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : จดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำ
ฝึกการมีสมาธิกับการทำงาน
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูภาพงานศิลปะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะที่เป็นที่ชื่นชอบและมีชื่อเสียงและทำงานด้วยปลายปากกาดามเดียวและการทำงานชิ้นนี้ต้องมีการกำหนดสติ สมาธิในการทำ มือต้องนิ่ง ดังนั้นครูอยากให้นักเรียนฝึกสมาธิด้วยการทำงานศิลปะชิ้นนี้ให้สวยงามและเราจะถ่ายทอดงานศิลปะของเราไว้บนผนังห้องของเรา
-ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะจากปลายปากกาด้วยการจุดเป็นภาพ
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , สีน้ำ และหลอด) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ : การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
-เคารพอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลายขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

- เคารพรบอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมของขวัญจากคุณพ่อ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (นับเลขประกอบนิ้วมือ ซาลาเปากับถาด) นับท่าละ 10ครั้ง
- เรื่องเล่าเด็กน้อยกับกล่องของขวัญ
- กระดาษ ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
- ครูมีใบไม้แห้งมาให้นักเรียนดูพร้อมกับเล่าเรื่องราวเด็กน้อยกับกล่องของขวัญ เด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเขาเฝ้ารอการกลับมาของคุณพ่อที่จากกันไกลแสนไกลและทุกๆที่คุณพ่อกลับมานั้นคุณพ่อก็จะมีกล่องของขวัญมาให้เด็กน้อยคนนี้เสมอ แต่น่าแปลกที่เด็กคนนี้ไม่เคยเปิดกล่องของขวัญออกดูเลย และวันนี้เป็นวันที่เด็กน้อยได้ตัดสินใจที่จะเปิดกล่องของขวัญออกเป็นครั้งแรง
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเด็กน้อยจึงไม่เปิดกล่องของขวัญเลย และนักเรียนคิดว่าในกล่องของขวัญที่คุณพ่อส่งให้นั้นจะเป็นสิ่งใด
-ครูให้นักเรียนวาดภาพของขวัญที่อยู่ในกล่องขวัญนั้น
-ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนวาดภาพของขวัญ
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) รักเรียนวางปากกาและกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว

-เคารพอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมกิจกรรม:ดอกรักกับตัวเรา
ขั้นเตรียม:กลับมามีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
- กระตุ้นด้วยคำถาม เห็นดอกรักแล้วคิดถึงสิ่งใด ?
- ดอกรักเกี่ยวข้องแล้ะเชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้าง ?
- ส่งอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม
- ให้เลือกเป็นหนึ่งอย่างของดอกรัก และเพราะเหตุใด เขียนลงในกระดาษ
- แลกเปลี่ยนร่วมกัน
- เก็บอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม


ขั้นจบ:ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น