Week4


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
4
จันทร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว

- เคารพซึึึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
กิจกรรมแปลงร่างคลิปหนีบกระดาษ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กดปลายนิ้วโดยใช้หัวแม่มือเป็นฐาน นิ้วก้อยถึงนิ้วชี้นับ ๑รอบ) ทำ 10รอบ
- กระดาษ
-ดินสอ
-คลิปหนีบกระดาษ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูมีคลิปหนีบกระดาษแล้วส่งให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเห็นอะไรสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
-ครูให้นักเรียนต่อเติมจากคลิปหนีบกระดาษให้เป็นภาพที่สวยงามตามจินตนาการ
-ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 คลิปหนีบกระดาษ, ดินสอ) ขณะรับนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) รักเรียนวางปากกาและกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง
-นักเรียนเล่าเรื่องต่อกันโดยใช้ภาพที่ตนเองวาดมาเล่าเรื่องราว ครูเป็นผู้เล่าเรื่องก่อน
-ครูให้นักเรียนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายและขวามือครูช่วยเก็บอุปกรณ์จากเพื่อน ขณะที่รับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม

ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมกรรมกรสร้างบ้าน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10ครั้ง
- กระดาษ
-ดินสอ
 - เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูกำหนดเส้นมาให้นักเรียน เส้นตรง วงกลม เสนหยัก สีเหลียม สามเหลียม
-ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการก่อสร้าง คนที่เป็นกรรมกรนั้นต้องมีความอดทน และต้องมีการวางแผนที่ดีในการสร้างเพื่อความหมั่นคง
-ครูตั้งคำถาม ถ้านักเรียนเป็นกรรมกรและได้รับงานให้สร้างบ้านโดยใช้เส้นและรูปเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้นักเรียนจะสร้างบ้านออกมาในรูปแบบใด โดยที่บ้านหลังนั้นต้องมีความแข็งแรง พร้อมตั้งชื่อบ้านหลังนั้น
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนลงมือทำชิ้นงาน
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว

-ไหว้ทำความเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

พุธ
ขั้นเตรียม :
-การมีสติ สมาธิ กลับมารู้ตัว
- เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
กิจกรรมสร้างภาพจากเกลือ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า(มือซ้ายจับที่หูขวา มือขวาจับที่หูซ้ายและสลับไปมา) นับ 10ครั้ง
- สีผสมอาหาร --กาว
-เกลือ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
 -การมีสติ สมาธิ จดจ่ออยู่กับงาน
-ฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูมีเกลือมาให้นักเรียนดูและกระตุ้นด้วยคำถาม สิ่งนี้คืออะไร เราใช้สิ่งนี้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
-ครูเล่าเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเกลือ นอกจากเกลือจะใช้ประกอบอาหารได้แล้วเกลือยังสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อีกด้วย
-ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำมีสีผสมอาหาร และเกลือไอโอดีน และอธิบายขั้นตอนการผสมสี
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , สีผสมอาหาร กาว เกลือ) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการนำเกลือที่ผสมสีแล้วโรยลงบนกระดาษให้เป็นภาพที่สวยงาม
-นักเรียนลงมือทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
-เมื่อครบเวลาที่กำหนดครูเริ่มนับถอยหลัง (๕-๐) นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
-เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- การเคารพกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลายขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมทายซิฉันเราเรื่องอะไร
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยหลับตาลงช้าๆและนั่งสมาธิ ๒-๓ นาที

- บัตรคำ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
- ครูมีคำมาให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งคำจากไห
-ครูส่งไหให้นักเรียนหยับคำเวียนจากด้านขวามือของครู
-เมื่อนักเรียนหยิบคำครบแล้วครูให้นักเรียนเล่าเรื่องจากคำที่นักเรียนหยิบได้ โดยเพื่อนจะเป็นทายว่าคำที่จับได้คือคำว่าอะไร
-โดยที่ครูจะเป็นผู้เริ่มเล่าเรื่องก่อน
-ครูใช้คำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้
-นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
-ครูขอตัวแทนหนึ่งคนช่วยเก็บบัตรคำจากเพื่อนๆ ขณะรับส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว

-การเคารพซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

กิจกรรมแปลงร่างตามจินตนาการ

ขั้นเตรียม
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- เคารพซึึึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม
- ส่งรับอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
- รับโจทย์จากครูแล้วแปลงร่างตามจินตนาการ
  สัตว์บก สัตว์น้ำ ของใช้ และสิ่งที่รัก เพราะเหตุใด ?
 

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้วยการไหว้อย่างนอบน้อมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น