Week7


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : คุณค่าของดิน
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- ดิน
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
- การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
- การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำดินมาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามช่วยสังเกต
นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / ใครเห็นต่าง / เห็นแล้วนึกถึงอะไร
?
- ครูนำดินที่เตรียมมาวางไว้กลางห้องจากนั้นส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (ปากกาและกระดาษครึ่ง A4)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ดินมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลงในกระดาษที่ได้รับ
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่เขียนร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้และกล่าวคำขอบคุณดินที่มีคุณค่าต่อตัวเราและทุกสรรพสิ่ง
อังคาร
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : แบบรูปสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  อย่างมีสติ  พร้อมรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ท่าจีบ/แอว (10 ครั้ง)
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
หมึกซึม
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ของแบบรูปทางคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้น
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกาหมึกซึมและกระดาษครึ่ง A4)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูนำลวดลายกระเบื้องมาให้นักเรียนดู และกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รูปภาพที่เห็นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูให้โจทย์นักเรียนออกแบบลวดลายกระเบื้องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวและสวยงามตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนออกแบบลวดลายกระเบื้องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวและสวยงามตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงานที่ออกแบบร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : สานงานศิลป์
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- กล่องนม
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นคุณค่าในงานศิลปะ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (กล่องนมตัดเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยม 1 แผ่น เส้นจากกล่องนม 10 เส้น)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูให้นักเรียนสานลวดลายจากกล่องนมที่ได้รับคนละ
1 ชุด
- นักเรียนนำเสนอผลงานที่ทำพร้อมอธิบายความรู้สึกขณะที่ทำร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศุกร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากกล่องนม
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- งานสานจากกล่องนม
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งงานสานจากกล่งนมให้นักเรียนคนละ
1 แผ่น
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะนำงานสานจากกล่องนมไปทำอะไรต่อ”
- นักเรียนเล่าสิ่งที่จะทำต่อทีละคน
- ครูและนักเรียนนำสิ่งที่จะทำต่อของทุกคนมาเล่าเป็นเรื่องราว
1 เรื่องที่ร้อยเรียงกัน
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น