Week6สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ต้นข้าวแห่งรัก
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- ต้นข้าวที่เพาะกล้าไว้
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
- การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
- การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำต้นข้าวที่เพาะกล้าไว้มาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามช่วยสังเกต
นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / ใครเห็นต่าง / มีสีอะไรบ้าง / เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร
?
- ครูนำกระถ่างต้นไม้วางไว้กลางห้องจากนั้นส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (ปากกาและกระดาษครึ่ง A4)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูให้นักเรียนพับกระดาษเป็น
 4 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ต่อไปนี้
ช่อง
1
วาดรูปต้นข้าว
ช่อง
2 วาดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต้นข้าว
ช่อง
3 ต้นข้าวมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไร
ช่อง
4 ต้นข้าวมีประโยชน์ต่อสิ่งอื่นอย่างไร
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองตามโจทย์ที่ครูให้
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่เขียนร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ครอบครัวคำศัพท์
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  อย่างมีสติ  พร้อมรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ท่าจีบ/แอว (10 ครั้ง)
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์ในภาษาไทย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกาและกระดาษครึ่ง A4)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้คำว่าอะไร”
- นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ตนเองได้ทีละคน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นคำนี้แล้วนึกถึงคำศัพท์อะไรบ้าง”
- นักเรียนคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ตนเองได้รับให้ได้มากที่สุดภายใน
10 นาที
- นักเรียนนำเสนอ
1 คำศัพท์ที่สัมพันธ์กับคำศัพท์ที่ตนเองได้พร้อมอธิบายให้เหตุผล
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ศิลปะจากกระดาษแสนสวย
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- เส้นกระดาษ สีขนาน 1 ซม.
- กระดาษรังตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นคุณค่าในงานศิลปะ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนเป็นคู่ๆละ
1 ชุด (เส้นกระดาษ สีขนาน 1 ซม. 20 เส้นคละสี กระดาษรูปสี่เหลี่ยม 1 แผ่น)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะจากเส้นกระดาษในรูปแบบต่างๆเช่นม้วน หรือพับลงบนกระดาษรังเป็นคู่
- นักเรียนนำเสนอผลงานที่ทำเป็นคู่พร้อมอธิบายความรู้สึกขณะที่ทำร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศุกร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : เด็กขัดรองเท้า
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- บทความเด็กขัดรองเท้า
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูและนักเรียนจับมือให้กับเพื่อนข้างๆ และค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ มีสติรับฟังอย่างตั้งใจ
- ครูเล่าบทความ
:
เด็กขัดรองเท้าให้นักเรียนจินตนาการภาพตามเรื่องอย่างมีสติ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
มีตัวละครอะไรบ้างจากเรื่องเล่า
ตัวละครเหล่านั้นเขาทำอะไรบ้าง
ทำไมตัวละครเล่านั้นถึงทำแบบนั้น
นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่ฟัง
ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่องนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะเหตุใด
ซึ่งแต่ละคำถามครูจะถามเวียนไปทีละคนให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากเรื่องที่ครูเล่าทีละคน ทุกคนตั้งใจฟังอย่างมีสติ
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

กิจกรรม:ครอบครัวคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ขั้นเตรียม : รู้ตัว มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ ขั้นกิจกรรม
- ส่งอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม
- คิดคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (คำศัพท์หรือวาดภาพ)
- แลกเปลี่ยนร่วมกัน
- เก็บอุปกรณ์รับไหว้อย่างนอบน้อม
 ขั้นจบ : ไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น