Week8สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ใบไม้แห้ง
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- ใบไม้แห้ง
- กระดาษ
ครึ่ง
A4
- ปากกา
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
- การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
- การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนเลือกเก็บใบไม้แห้งที่ตนเองชอบ
1 ใบขณะที่เดิมกลับมาห้องเรียนหลังเคารพธงชาติ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเก็บใบอะไรมา / เพราะเหตุใดถึงเลือกเก็บมา”
- นักเรียนนำเสนอความคิเห็นร่วมกัน
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกาและกระดาษครึ่ง A4)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ใบไม้แห้งมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับตัวเราและสิ่งอื่นอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลงในกระดาษที่ได้รับ
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่เขียนร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้และกล่าวคำขอบคุณดินที่มีคุณค่าต่อตัวเราและทุกสรรพสิ่ง
อังคาร
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ปริศนาคำทาย
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  อย่างมีสติ  พร้อมรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ท่าจีบ/แอว (10 ครั้ง)
- ปริศนาคำทาย
- ปากกา
- กระดาษ
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นความสัมพันธ์ของคำถามจากปริศนาคำทายกับคำตอบ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (ปากกา 1 ด้ามและกระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- นักเรียนพับกระดาษเป็น
8 ส่วนๆละเท่าๆกัน พร้อมเขียนหมายเลขกำกับช่องให้ชัดเจน
- ครูหยิบปริศนาคำทายอ่านทีละคำถามโดยให้นักเรียนตอบเป็นตัวหนังสือหรือภาพลงในกระดาษตามลำดับของช่องจนครบ
8 ข้อ
- ครูและนักเรียนทบทวนปริศนาคำทายทีละข้อพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : ศิลปะจากลายเส้น
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- กระดาษ ครึ่ง A4
- ปากกา
หมึกซึม
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
- เห็นคุณค่าในงานศิลปะ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ
1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4  1 แผ่น ปากกาหมึกซึม 1 ด้าม)
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูนำศิลปะลายเส้นมาให้นักเรียนพร้อมกระตุ้นด้วยคำถาม “เห็นภาพแล้วรู้สึกอย่างไร”
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนสร้างศิลปะจากลายเส้นตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงานที่ทำพร้อมอธิบายความรู้สึกขณะที่ทำร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม   ( 3นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว
การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา
- ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
ท่านอน   
- ท่าจระเข้
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูเห่า
- ท่าปลาดาว
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศุกร์
ขั้นเตรียม
- รู้ตัว มีสติ
- มีสมาธิ จิตจดจ่อ
กิจกรรม : เล่าไปพับไป (เจ้าปุกปุย)
ขั้นเตรียม (
5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนปิดเปลือกตาลงช้าๆอย่างมีสติ หายใจเข้ายาวๆ และหายใจออกช้าๆ 
2-3 ครั้ง เพื่อรับรู้สัมพันธ์ที่ปลายจมูกข้างที่ชัดเจน แล้วรับรู้สัมผัสของลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 2
นาที
- ครูให้นักเรียนลืมตาขึ้นด้วยการขยับเปลือกตา
2-3 ครั้งเพื่อปรับแสง และพร้อมทำกิจกรรม
- กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- เพลงสปา
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูส่งกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้นักเรียนคนละ
1 แผ่น
โดยส่งไปทั้ง 2 ด้านพร้อมๆ กัน  ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง และส่งสัญญาณความพร้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “กระดาษแผ่นนี้ทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูเล่านิทานเจ้าปุกปุยพร้อมกับพานักเรียนพับกระดาษไปด้วยที่ละขั้นตอนจนจบนิทานแล้วกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “เจ้าปุกปุยคือตัวอะไร/เพราะอะไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อมอธิบายให้เหตุผลร่วมกัน
-
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม
Empower
ในความตั้งใจของนักเรียน
ทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ชื่อกิจกรรม : ดอกไม้สื่อความรู้สึก

ขั้นเตรียม
- ไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- กลับมาอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้าออก
 ขั้นกิจกรรม
- กระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/เห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงอะไร/เพราะเหตุใด"
   เห็นใบเตย นึกถึงน้ำใบเตยที่เคยกิน เพราะทำกินเอง
   เห็นแก้วที่ใส่ใบเตย นึกถึงแก้วน้ำหวาน เพราะชอบกิน
- สัมผัสทางกาย ตา มือ และจมูก เชื่อมโยงสู่ตัวเรา
   กลิ่นหอม เคยทำไวน์กับพี่มัธยม
- ส่งความรู้สึกผ่านดอกไม้ตัวแทนแห่งธรรมชาติ "สิ่งต่างๆรอบตัวที่อย่างขอบคุณ /เพราะเหตุใด"
   ขอบคุณต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่เรา
   ขอบคุณออกซิเจนที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ ขั้นจบ
ขอบคุณทุกความรู้สึก และไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น